สำนักงานปลัด
นายสมพร กาฬวัจนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสัญชาติ ไชยชนะ
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
นางเพ็ญศรี มีทอง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอทิตยา จันทร์เสน
นักทรัพยากรบุคคล
นายสวัสดิ์ มากจุ้ย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวณิชาภัทร แซ่ภู่
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริรัตน์ ณะ จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางสาทิพร นุ่มน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุนีย์ หนูแปลก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุคนธ์ จันทร์นิ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุริยาพร แท่นแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเพ็ญศรี จันทร์นวล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุชาดา ชูเรืองสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเสาวลักษณ์ รังสิมันตุชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางนันทรัตน์ คงหวัง
ผู้ดูแลเด็ก
นายสำรวย ชูปลอด
นักการ/ภารโรง
นายวิทยา เขียวแต้ม
คนงานทั่วไป