สำนักงานปลัด
นายสมพร กาฬวัจนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสัญชาติ ไชยชนะ
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
นางเพ็ญศรี มีทอง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอาทิตยา จันทร์เสน
นักทรัพยากรบุคคล
นายสวัสดิ์ มากจุ้ย
นักพัฒนาชุมชน
นางณิชาภัทร คงชุม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริรัตน์ ณะ จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางสาวกุลรภัส หนูไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ
นายณัฐวุฒิ จันทร์นวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายศักดิ์ชาย เรืองสังข์
นิติกร
นางสาทิพร นุ่มน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุนีย์ หนูแปลก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุคนธ์ จันทร์นิ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุริยาพร แท่นแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนันทรัตน์ คงหวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเพ็ญศรี จันทร์นวล
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสุชาดา ชูเรืองสุข
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวศรียา สังข์ทอง
ผู้ช่วยครูผู็ดูแลเด็ก
นายวิทยา เขียวแต้ม
คนงานทั่วไป
นายเจนเชิง ทองเกียรติ
พนักงานขับรถยนต์