สำนักงานปลัด
นายสมพร กาฬวัจนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสัญชาติ ไชยชนะ
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
นางเพ็ญศรี มีทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภิมุขมาตยา หอยแก้ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางขนิษฐา ขาวหนูนา
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวณิชาภัทร แซ่ภู่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาทิพร นุ่มน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุนีย์ หนูแปลก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุคนธ์ จันทร์นิ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุริยาพร แท่นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางเพ็ญศรี จันทร์นวล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุชาดา ชูเรืองสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเสาวลักษณ์ รังสิมันตุชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางนันทรัตน์ คงหวัง
ผู้ดูแลเด็ก
นายสำรวย ชูปลอด
นักการ/ภารโรง